ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก

ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่าข้าพเจ้าจะพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการสมัครเป็นสมาชิกของ Smart Plus + และผู้ใช้งานเว็ปไซต์ https://smartplusthailand.com และหรือ Application (App) ต่างๆของ Smart Plus + อย่างเคร่งครัด ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้


การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลของท่าน ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้รวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ สัญชาติที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรสาร เพศ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับท่าน ซึ่งท่านได้ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ Smart Plus ในแบบฟอร์มลงทะเบียน ใบสมัคร หรือแบบฟอร์มอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน และ/หรือ ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับท่านซึ่งถูกหรืออาจถูกเก็บ รวบรวม เก็บรักษา ใช้และประมวลผลโดย Smart Plus เป็นครั้งคราว ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยสมัครใจ อย่างไรก็ดีหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ Smart Plus จะไม่สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดและวัตถุประสงค์เพิ่มเติมที่กำหนดตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ด้านล่างนี้และอาจส่งผลให้ Smart Plus ไม่สามารถให้บริการ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถือเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดแห่ง กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บจากคุ้กกี้ (cookies) ที่ใช้บนเว็บไซต์และกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้บริการ ข้อมูลของท่านอาจถูก รวบรวมจากข้อมูลมาตรความเร่ง (accelerometer data) และข้อมูลที่จัดเก็บ เมื่อมีการใช้แอปพลิเคชัน Smartplus

1. บททั่วไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ใช้เฉพาะกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันระหว่าง Smart Plus + หรือ Application (App) ต่างๆของ Smart Plus + ซึ่งจะสามารถติดต่อทางอินเตอร์เน็ตได้โดย https://smartplusthailand.com (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า Smart Plus +) กับผู้ใช้งานเว็ปไซต์ https://smartplusthailand.com หรือ Application (App) ต่างๆของ Smart Plus + และสมาชิกใช้งานเว็ปไซต์ ในการใช้เว็ปไซต์ https://smartplusthailand.com ผู้ใช้งานเว็ปไซต์และสมาชิกต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็ปไซต์ต่างๆ หรือ Application (App) ต่างๆของ Smart Plus + ที่จะกล่าวดังต่อไปนี้ รวมทั้งวิธีการที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบายไว้ในเว็ปไซต์ https://smartplusthailand.com หรือ Application (App) ต่างๆของ Smart Plus + ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

Smart Plus + ขอประกาศให้ผู้ใช้งานเว็ปไซต์และสมาชิกทุกท่านทราบว่า Smart Plus + เป็นตัวแทนการนำเสนอการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่นการซื้อ และการขาย สินค้าและหรือบริการต่างๆ การสนทนา การติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่างๆ การนำเสนอกิจกรรมนันทนาการ คำว่า นันทนาการ หมายถึง กิจกรรมที่ทำตามสมัครใจ ในยามว่าง เพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และ ผ่อนคลายความตึงเครียดนันทนาการ จึงตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “ Recreation ” ในรูปแบบต่างๆ ที่ชอบด้วยกฎหมายของประเทศไทย โดยใช้ช่องทางการนำเสนอผ่านอิเตอร์เน็ตเท่านั้น ไม่ใช่การเล่นการพนัน การระดมทุน การซื้อสินค้าเพื่อการลงทุนหรือกักตุนสินค้า ไม่เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายใดๆ การกระทำต่างๆของ Smart Plus + อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

การส่งเสริมการขาย และการตลาดที่ทำโดย Smart Plus + จะมีผลก็ต่อเมื่อได้ประกาศในเว็ปไซต์ https://smartplusthailand.com หรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิก (อีเมลล์) หรือข้อความที่ส่งผ่าน หรือการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน (Application) หรือจากไลน์ออฟฟิเชี่ยลแอคเคานต์ หรือผ่านเว็ปไซต์ https://smartplusthailand.com เท่านั้น การส่งเสริมการขายและการตลาดของ Smart Plus + อาจใช้ได้ในระยะเวลา ตามที่ได้กำหนดเอาไว้ และหรือรายละเอียดของเงื่อนไขดังกล่าว ขึ้นอยู่กับ Smart Plus + จะเป็นผู้กำหนดหากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือยกเลิกทาง Smart Plus + จะประกาศให้ผู้ใช้งานเว็ปไซต์ https://smartplusthailand.com และสมาชิกได้ทราบผ่านทาง จดหมายอิเล็กทรอนิค (อีเมลล์) หรือข้อความที่ส่งผ่าน หรือการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน (Application) หรือผ่านเว็ปไซต์ https://smartplusthailand.com เท่านั้น และเมื่อได้ประกาศแจ้งข้อกำหนดของการส่งเสริม การขายและหรือเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนดขึ้น ให้ผู้ใช้งานเว็ปไซต์และสมาชิกยึดถือปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงนั้น

สมาชิกต้องแจ้งว่าผู้มีคุณสมบัติคือจะต้องทำการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกกับทางเว็ปไซต์ หรือตัวแทนของ Smart Plus + ข้อกำหนดเงื่อนไขต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ จึงจะมีสิทธิ์เป็นสมาชิก Smart Plus + ได้ สมาชิกแต่ละรายจะสามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้เพียงหนึ่งบัญชีรายชื่อเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนซ้ำ) ระหว่างการลงทะเบียนผู้ที่จะสมัครต้องเลือกชื่อลงทะเบียน (username) และ username ต้องสะกดด้วย อักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น และต้องเป็นคำสุภาพไม่เป็นการละเมิดสมาชิกรายอื่น ต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามกรณีที่ Smart Plus + ได้รับข้อมูลว่าสมาชิกรายใดทำผิดกฎหรือผิดเงื่อนไข ตามข้อกำหนดนี้ Smart Plus + สามารถยกเลิกบัญชีรายชื่อของสมาชิกรายดังกล่าวโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้ใช้งานเว็ปไซต์และสมาชิกยอมรับข้อตกลงว่าเป็นผู้ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาดและปัญหาที่เกิดขึ้น เฉพาะหน้าที่ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การถูกขัดขวาง การลบออก ข้อบกพร่อง ความล่าช้าในการดำเนินการหรือการส่งต่อ การติดไวรัสของคอมพิวเตอร์ ทำให้การติดต่อไม่สามารถทำได้ การเข้ามาในระบบโดยไม่ถูกต้องและไม่ได้รับอนุญาต ระบบล่ม โปรแกรมขัดข้องปัญหาทางเทคนิค ฯลฯ ซึ่งเป็นผลให้ผู้ใช้งานเว็ปไซต์และสมาชิกไม่สามารถใช้งานเว็ปไซต์ https://smartplusthailand.com แต่เพียงฝ่ายเดียวโดย Smart Plus + และ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ Smart Plus + ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน สมาชิก ผู้ซื้อ ผู้ขาย ตัวแทน ผู้ช่วยเหลือการขายของสินค้า Smart Plus + และทุกฝ่ายจะไม่ถูกฟ้องร้อง คือเป็นผู้ปราศจากความผิดที่เกิดจากความไม่ตั้งใจดังกล่าว

 • - สมาชิกต้องเก็บรักษารหัสสมาชิกของตัวเองเป็นความลับ
 • - บัญชีสมาชิกไม่สามารถโอนหรือนำไปให้ผู้อื่นได้

หากสมาชิกรายใดทำผิดกฎดังกล่าวไม่ว่าจะทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สาม หรือต่อ Smart Plus + สมาชิกรายนั้นจะขาดคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกภาพและให้ถือว่าทำผิดกฎ และ Smart Plus + จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นกับผลดังกล่าว Smart Plus + ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับบัญชีรายชื่อของสมาชิกเป็นการชั่วคราวหรือตลอดไป หรือยกเลิกบัญชีรายชื่อของสมาชิกรายนั้นได้ทุกเวลา โดย Smart Plus + สามารถเป็นผู้ตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวอย่างเด็ดขาด หากพบหรือสงสัยว่าสมาชิกท่านนั้นทำผิดกฎ สมาชิกอาจถูกตัดสิทธิ์ในการเป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นสมาชิก ได้ด้วยความเห็นที่สมเหตุสมผล ของ Smart Plus + เช่นในกรณีที่สมาชิกทำผิดกฎหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม สมาชิกจะขาดคุณสมบัติหากการกระทำดังกล่าวสมาชิกเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องสมรู้ร่วมคิดกับขบวนการแก้ไขเปลี่ยนแปลง การทุจริตในโปรแกรม หรือฉ้อโกง หากตรวจพบ Smart Plus + สงวนสิทธิ์ที่จะพักหรือยกเลิกบัญชีและผลประโยชน์ใดๆ ของสมาชิกรายนั้นได้

ผู้ใช้งานเว็ปไซต์และสมาชิกยอมรับข้อตกลงว่า Smart Plus + จะไม่ยอมรับผิดชอบต่อการทำลายชื่อเสียง การล่วงละเมิด หรือ การกระทำที่ผิดกฎหมาย ที่เกิดจากการกระทำของผู้ใช้งานที่เว็ปไซต์และสมาชิกรายอื่นๆ หรือบุคคลที่สามผู้ใช้งานเว็ปไซต์และสมาชิกยอมรับข้อตกลงว่า Smart Plus + จะไม่รับผิดชอบต่อลักษณะของสินค้า ที่ระบุจากแหล่งกำเนิดที่ไม่เป็นไปตามความจริง เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้าได้จัดทำโดยผู้ผลิต ผู้ขาย หรือผู้จัดทำข้อมูลการขายสินค้า และสมาชิกต้องรับผิดชอบ ต่อการสูญหายของ login และรหัสผ่านของสมาชิก การกระทำใดๆ ที่เกิดจากบุคคลที่สามโดยการใช้ชื่อที่ลงทะเบียนในการ login และใช้รหัสผ่านสมาชิก ถือเสมือนเป็นการกระทำของสมาชิกเองทั้งสิ้น

การหยุดระบบอันเนื่องจากเหตุขัดข้อง อันเป็นเหตุให้ต้องระงับการให้บริการชั่วคราว เช่น ความผิดพลาดและปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่สามารถควบคุมได้ เช่นการถูกขัดขวาง การลบออก ข้อบกพร่อง ความล่าช้าในการดำเนินการในการส่งต่อ การติดไวรัสของคอมพิวเตอร์ทำให้การติดต่อไม่สามารถทำได้ การเข้ามาในระบบโดยไม่ถูกต้องและไม่ได้รับอนุญาต ระบบล่ม โปรแกรมขัดข้อง ปัญหาทางเทคนิค ฯลฯ ด้วยเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ทาง Smart Plus + ไม่สามารถควบคุมการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Soft Ware) หรือระบบการทำงานของข้อมูล (Hard Ware) ให้ทำงานได้โดยไม่มีข้อผิดพลาด ปัญหาของการหลุดของอินเตอร์เน็ต (Disconnect) ความล่าช้าในการส่งข้อมูลระหว่างสมาชิก และระบบ (LAG) ปัญหาเหล่านี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า“การขัดข้องทางเทคนิค”) ดังนั้น Smart Plus + จะไม่รับประกันต่อความไม่คงที่ และความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการทำงานของเว็ปไซต์ และ“การขัดข้องทางเทคนิค”

ตราสัญญลักษณ์ (LOGO) ของ Smart Plus + ที่ปรากฎบนเว็ปไซต์เป็นเครื่องหมายการค้าของ Smart Plus + จึงสงวนสิทธิ์ในการใช้ตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของ Smart Plus + แต่เพียงผู้เดียว Smart Plus + ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใดๆทั้งหมดของเว็ปไซต์ รวมถึงต้องไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิ์บัตรโนว์ฮาวล์ ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็ปไซต์ Smart Plus + นี้เป็นงานอันได้รับความคุ้มครอง ทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของไทยโดยชอบทางกฎหมาย ของ Smart Plus + แต่เพียงผู้เดียว หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่ายมีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆในลักษณะที่เป็นการแสดงหาผลประโยชน์ ทางการค้า หรือ ประโยชน์ โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Smart Plus + จะดำเนินการตามกฎหมายจากผู้ละเมิดสิทธิ์ดังกล่าวโดยทันที

คำขอบริการทางเทคนิคและการให้บริการทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์สินค้า และหรือบริการต่างๆที่ถูกซื้อถูกต้อง กระทำโดยตรงต่อผู้ขายสินค้า และหรือบริการภายใต้เงื่อนไข และรายละเอียดของผู้ขายสินค้า และหรือบริการซึ่งทาง Smart Plus + ยินดีเป็นตัวกลางในการประสาน ให้คำแนะนำและช่วยเหลือกับสมาชิกของ Smart Plus +

ข้อมูลที่ได้รับจากสมาชิกผู้ใช้งานเว็ปไซต์ Smart Plus + จะนำมาพัฒนาแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้บริการเว็ปไซต์ ของบริษัท มีประสิทธิ์ภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดในเว็ปไซต์นี้ เป็นเพียงการให้บริการ รวบรวมข้อมูลความรู้ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และความรู้ด้านต่างๆ รวมทั้งเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างสมาชิกผู้ใช้บริการ ด้วยกันทั้งนั้น ดังนั้น Smart Plus + จึงไม่รับรองว่าข้อมูลข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดปรากฎผ่านบริการ และที่อยู่บนเว็ปไซต์นี้ถูกต้อง สมบูรณ์ ปราศจากข้อบกพร่อง เสียหาย หรือสมประโยชน์ใดโดยเฉพาะ

Smart Plus + ขอเรียนว่า Smart Plus + ไม่ใช่ตัวแทน หุ้นส่วนหรือ นิติสัมพันธ์ใดๆ กับเจ้าของบทความ ข้อมูลข่าวสารบทความ หรือข้อความใดๆซึ่งปรากฎอยู่บนเว็ปไซต์ของ Smart Plus + ซึ่งขอเรียกว่าเว็ปไซต์นี้เป็นเพียงสื่อกลาง ที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูล ระหว่างผู้ใช้บริการ และเจ้าของข่าวสารข้อมูลในด้านต่างๆเท่านั้น โดย Smart Plus + ไม่สามารถตรวจสอบ หรือทราบถึงแหล่งที่มาและ/หรือรายละเอียดของเนื้อหาทั้งหมดของเว็ปไซต์ ดังนั้นนำเสนอข้อมูลดังกล่าวหากก่อให้เกิดการเสียหาย แก่ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอก จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ ความรับผิดชอบ และ/หรือภาระผูกพันธ์ทางกฎหมายไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ระหว่าง Smart Plus +

เจ้าของข้อมูลข่าวสารผู้ใช้บริการสมาชิกเว็ปไซต์ และบุคคลภายนอกเว็ปไซต์ของ Smart Plus + อาจจะมีลิงค์ไปยังเว็ปไซต์อื่นๆที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม และเว็ปไซต์เหล่านี้อาจจะมีลิงค์ต่อไปยังเว็ปไซต์อื่นๆ อีกเช่นเดียวกัน แม้ว่าจะมีการตรวจสอบอย่างระมัดระวังแล้ว Smart Plus + จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ปรากฎ ในลิงค์ที่กระทำโดยบุคลลที่สาม หากมีลิงค์จากเว็ปไซต์ Smart Plus + ที่เกิดจากบุคคลที่สาม Smart Plus + ขอแจ้งให้ทราบว่า Smart Plus + ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลและลิงค์ดังกล่าวที่ไปปรากฎในเว็ปไซต์อื่นๆที่ลิงค์ได้ไปปรากฎ ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ผู้ใช้งานเว็ปไซต์ และสมาชิกได้ให้ หรือ ใช้ผ่านการประมวนผล ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงานของเว็ปไซต์ของ Smart Plus + ทั้งหมดนั้นผู้ใช้งานเว็ปไซต์และสมาชิกยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ์ และกรรมสิทธิ์ของ Smart Plus + ซึ่ง Smart Plus + จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดย Smart Plus + ขอเรียนว่า Smart Plus + ได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตราฐานระดับสากล เพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องปฏิบัติ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการหรือเว็ปไซต์ Smart Plus + โดยเคร่งครัด ในกรณีที่ผู้ใช้งานเว็ปไซต์ และสมาชิกได้รับความเสียหาย อันเกิดจากการสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเกิดจากการถูกโจรกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น Smart Plus + ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบ จากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และ Smart Plus + ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายใดๆที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และผู้ใช้งานเว็ปไซต์และสมาชิกท่านอื่น และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการใช้บริการ ท่านตกลงว่าท่านจะไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลภายนอก และ/หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Smart Plus + ของบุคคลภายนอกรวมทั้งไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดี ของประชาชน โดยจะไม่ส่งเนื้อหารวมถึงการนำข้อความ รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหวที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นความลับหรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความ รูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่ผ่านบริการ หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อ Smart Plus + และ/หรือ บุคคลภายนอกหากปรากฎว่ามีการส่งเนื้อหารวมถึงการนำข้อความ รูปภาพที่มีลักษณะ ขัดละเมิดต่อกฎหมายตามข้อความในวรรคนี้ หรือ Smart Plus + มีเหตุผลในการสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง Smart Plus + ขอสงวนสิทธิ์ ในการลบ ระงับ ข้อความ รูปภาพใดๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า Smart Plus + ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น Smart Plus + มีนโยบาย ในการเคารพสิทธิ์ส่วนบุคคล ของผู้ใช้งานเว็ปไซต์และสมาชิก Smart Plus + จะไม่ทำการตรวจสอบ แก้ไขข้อมูล เว้นแต่ว่าการกระทำดังกล่าวจำเป็นเพื่อ

 • - ทำตามความต้องการตามกระบวนการด้านกฎหมาย
 • - เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของ Smart Plus +
 • - เพื่อบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการของ Smart Plus +
 • - กระทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกท่านอื่น

ทีมงานของ Smart Plus + ให้ความสำคัญในเรื่องการรักษาความปลอดภัยมากมายเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของสมาชิก ของ Smart Plus + ได้รับการคุ้มครองเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยอย่างสูงสุดในการป้องกัน การทำทุจริตควรเริ่ม จากการปฏิบัติของคุณโดยการปฏิบัติตามข้อแนะนำดังต่อไปนี้

 • 1.1 ไม่ควรเปิดเผยรหัสให้คนอื่นทราบไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทีมงานเจ้าหน้าที่ของ Smart Plus + จะไม่ถามรหัสผ่านของสมาชิกไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ดังนั้นหากมีบุคคลใดแอบอ้างโดยใช้ชื่อ Smart Plus + หรือตัวแทนของ Smart Plus + สอบถามรหัสผ่านของคุณ ไม่ว่าจะกระทำผ่านสื่อ หรืออีเมล์ โทรศัพท์ หรือจดหมาย คุณไม่ควรให้รหัสผ่านของคุณแก่ผู้แอบอ้างโดยเด็ดขาด นอกจากนี้หากคุณสงสัยว่ามีผู้ใดล่วงรู้ถึงรหัสผ่านของคุณ กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราผ่านทางหน้า “ติดต่อเรา”หรือ “Contact us” คุณอาจจะทำการเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณเป็นระยะๆทุกๆ 2-3 เดือนเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ของบัญชีของสมาชิกของคุณเอง
 • 1.2 ตั้งรหัสง่ายต่อการจดจำ แต่ยากที่จะเดาได้วิธีหนึ่งที่เราแนะนำคือการตั้งรหัสผ่านโดยการใช้วลีและตามด้วยตัวเลข 2-3 ตัว หลีกเลี่ยงการใช้คำที่ชัดเจนที่สามารถเดาได้ง่ายหรือวันสำคัญ เช่น ชื่อเล่น หรือวันเกิด นอกจากนี้ อีกวิธีที่ดี ในการตั้งรหัสผ่าน คือการผสมตัวหนังสือกับตัวเลขเข้าด้วยกัน ซึ่งจะทำให้ยากแก่การเดามากยิ่งขึ้น
 • 1.3 อย่างรหัสผ่านที่คุณใช่บนเว็ปไซต์อื่นเช่น บน Hotmail, Yahoo, Gmail หรืออินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง การใช้รหัสผ่านเดียวกันบนหลาย เว็ปไซต์เป็นการเปิดโอกาสให้แฮกเกอร์สามารถเข้าถึงบัญชี Smart Plus + ของคุณได้ง่ายขึ้นเนื่องจากเป็นการเพิ่มช่องทางในการขโมยรหัสผ่านของคุณ
 • 1.4 เมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าไปที่หน้าเว็ปไซต์ที่แสดงข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลด้านการเงิน เช่นบัตรเครดิต คุณควรสังเกตให้แน่ใจ ว่าหน้าเว็ปไซต์ดังกล่าวมีการเข้ารหัส (encrypt) การรับส่งข้อมูลดังกล่าวของคุณ เมื่อคุณเข้าสู่ระบบดังกล่าวคุณ สามารถมั่นใจได้ว่าคุณได้เข้าสู่ระบบที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างหนาแน่น มีการเข้ารหัสการรับส่งข้อมูลตลอดเวลา
 • 1.5 Smart Plus + จะไม่มีอีเมล์ส่งถึงคุณเพื่อสอบถามรหัสผ่านหรือข้อมูลด้านการเงินของคุณไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากคุณได้รับ อีเมล์ที่สอบถามรหัสผ่านหรือข้อมูลด้านการเงินใดๆไม่ว่าจะมาจาก Smart Plus + หรือบุคคลอื่นใด กรุณาอย่าโต้ตอบรวมทั้งอย่าคลิกลิงค์ที่อยู่ในอีเมล์นั้นเพื่อเข้าสู่ระบบ Smart Plus + หากสมาชิกผู้เข้าใช้งานเว็ปไซต์ จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ (log in) ของ Smart Plus + กรุณาเข้ามายังหน้าเว็ปไซต์ https://smartplusthailand.com แล้วจึงเข้าสู่ระบบทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าสู่ระบบ Smart Plus + จริง คุณควรตระหนักว่าเว็ปไซต์ที่คุณจะกรอก ที่อยู่อีเมล์และรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ log in คือ https://smartplusthailand.com แห่งเดียวเท่านั้น
 • 1.6 การรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลของคุณ การทำธุรกรรมได้อย่าง มีประสิทธิ์ภาพและการดูแลรักษาเงิน และความปลอดภัย ในการทำธุรกรรม การเงินของคุณ คือหัวใจสำคัญของ Smart Plus +


2. สัญญาและบันทึกข้อตกลงการเป็นสมาชิกของ Smart Plus +

 • 2.1 เงินค่าคอมมิชชั่น เงินผลประโยชน์ เหรียญรางวัล หรือผลประโยชน์ส่วนแบ่งใดๆ นี้เป็นสิทธิ์ของ Smart Plus + แต่เพียงผู้เดียว
 • 2.2 ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นพนักงาน ลูกจ้างชั่วคราว หรือเจ้าหน้าที่ในส่วนใดๆของ Smart Plus + ทั้งสิ้น ข้าพเจ้าเป็นเพียงสมาชิก ของ Smart Plus + ที่พร้อมจะปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆที่ Smart Plus + จะเป็นผู้กำหนดขึ้น
 • 2.3 ข้าพเจ้าสมัครเป็นสมาชิกของ Smart Plus + โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆในการสมัครทั้งสิ้น และการเป็นสมาชิกของ Smart Plus + ก็ไม่มีข้อผูกมัดหรือผลผูกพันธ์ใดๆต่อกัน
 • 2.4 ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจโดยตลอดแล้วว่าการสมัครเป็นสมาชิกหรือการซื้อสิ้นค้าและหรือบริการต่างๆ ทุกชนิดจาก Smart Plus + นั้นไม่ได้เป็นการลงทุน ไม่ใช่การรับฝากเงิน ไม่ใช่การซื้อสินค้าและหรือบริการเพื่อการลงทุน ไม่ใช่การกู้ยืมเงินเพื่อจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนด บัตรกำนัลเงินสด เหรียญรางวัล เงินกำนัล และหรือผลประโยชน์ส่วนแบ่งใดๆ เป็นเพียงเงิน หรือเหรียญรางวัลสมนาคุณให้ฟรีแก่สมาชิกที่มีส่วนร่วมในการซื้อสินค้าและหรือบริการต่างๆเท่านั้น
 • 2.5 ข้าพเจ้าเข้าใจและทราบโดยตลอดแล้วว่าบัตรกำนัลเงินสด เหรียญรางวัล เงินกำนัล และหรือผลประโยชน์ส่วนแบ่งใดๆเป็นเงินค่าคอมมิชชั่นรวมที่ได้จากการซื้อขายสินค้าและหรือบริการต่างๆที่เกิดขึ้นจริงจาก Smart Plus + หากมียอดขายเพิ่มมากขึ้นสมาชิกก็จะได้รับบัตรกำนัลเงินสด เหรียญรางวัล เงินกำนัล และหรือผลประโยชน์ส่วนแบ่งใดๆเร็วขึ้น หากไม่มียอดซื้อขายสินค้าและหรือบริการต่างๆเกิดขึ้นสมาชิกก็ไม่ได้รับบัตรกำนัลเงินสด เหรียญรางวัล เงินกำนัล และหรือผลประโยชน์ส่วนแบ่งใดๆตามที่กำหนดเอาไว้ และ Smart Plus + ก็ไม่สามารถกำหนด ระยะเวลาในการจ่ายบัตรกำนัลเงินสด เหรียญรางวัล เงินกำนัล และหรือผลประโยชน์ส่วนแบ่งใดๆให้แก่สมาชิกได้ ทั้งนี้การรับบัตรกำนัลเงินสด เหรียญรางวัล เงินกำนัล และหรือผลประโยชน์ส่วนแบ่งใดๆ ต้องขึ้นอยู่กับการซื้อขายสินค้า และหรือบริการต่างๆเป็นสำคัญ
 • 2.6 ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจโดยตลอดดีแล้วว่า บัตรกำนัลเงินสด เหรียญรางวัล เงินกำนัล และหรือผลประโยชน์ส่วนแบ่งใดๆเป็นเงินส่วนแบ่งกำไรกินเปล่า เป็นเงินที่ได้มาฟรี เป็นเงินที่ทาง Smart Plus + จะมอบให้แก่ข้าพเจ้าหรือไม่ก็ได้
 • 2.7 ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจโดยตลอดดีแล้ว ข้าพเจ้าก็ยินดีให้ Smart Plus + แบ่งปันเงินค่าคอมมิชชั่น บัตรกำนัลเงินสด เหรียญรางวัล เงินกำนัล และหรือผลประโยชน์ส่วนแบ่งใดๆ ที่ได้จากการซื้อขายสินค้าและหรือบริการต่างๆ ให้แก่ข้าพเจ้าในรูปแบบของบัตรกำนัลเงินสด เหรียญรางวัล เงินกำนัล คูปอง และหรือผลประโยชน์ส่วนแบ่งใดๆ ซึ่งสิทธิ์และเงื่อนไข ในการแบ่งปันก็สุดแล้วแต่ทาง Smart Plus + จะเป็นผู้กำหนดและหรือเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควรได้ฝ่ายเดียวโดยไม่ต้องสอบถามความเห็น หรือแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบก่อนล่วงหน้า
 • 2.8 ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจโดยตลอดดีแล้ว และยินยอมให้ Smart Plus + ทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกผลประโยชน์ใดๆที่เป็นเงินส่วนแบ่งกำไรกินเปล่า เป็นเงินที่ได้มาฟรี ซึ่งข้าพเจ้าจะได้รับ หรือเงื่อนไขที่จะเพิ่มเติมขึ้นใหม่ โดย Smart Plus + จะเป็นผู้กำหนดขึ้นฝ่ายเดียวโดยไม่ต้องสอบถามความเห็น หรือแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบก่อนล่วงหน้า
 • 2.9 ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจโดยตลอดดีแล้ว และข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องทวงสิทธิ์ หรือดำเนินการใดๆเพื่อทวงคืนสิทธิ์ หรือเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆจาก Smart Plus + หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้กำหนดเอาไว้ก่อนหน้านี้
 • 2.10 ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจโดยตลอดดีแล้ว และข้าพเจ้าจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบ หรือเกิดความเสียหาย หรือผลต่อกฎหมายบ้านเมือง ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำ ชักชวนจูงใจ หรือสัญญาว่า จะให้ซึ่งผลประโยชน์ใดๆอันนอกเหนือไปจากระเบียบเงื่อนไขและข้อตกลงตามที่ Smart Plus + ได้กำหนดเอาไว้
 • 2.11 ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจโดยตลอดดีแล้ว และข้าพเจ้าจะไม่กระทำการใดๆที่เป็นการสุ่มเสี่ยง ที่จะเกิดผลกระทบ หรือเกิดการเสียหาย Smart Plus + ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำชักชวน จูงใจ หรือสัญญาว่าจะให้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใด อันนอกเหนือไปจากระเบียบเงื่อนไข้ข้อตกลง และเงินค่าคอมมิชชั่น บัตรกำนัลเงินสด เหรียญรางวัล เงินกำนัล และหรือผลประโยชน์ส่วนแบ่งใดๆที่ทาง Smart Plus + ได้กำหนดไว้
 • 2.12 ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าข้าพเจ้าทำการตรวจสอบราคา และหรือบริการต่างๆของ Smart Plus + ก่อนที่จะทำการซื้อสินค้า และหรือบริการทุกครั้ง และหากพบว่ารายการสินค้า และหรือบริการใดๆของสินค้า Smart Plus + มีราคาแพง หรือสูงกว่าราคาตามท้องตลาดทั่วไป ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ซื้อสินค้าและหรือบริการนั้น
 • 2.13 ข้าพเจ้าสัญญาว่าหากข้าพเจ้านำสินค้า และหรือบริการใดๆมาเสนอขายผ่านช่องทางการขาย และหรือระบบการตลาดของ Smart Plus + ข้าพเจ้ายินยอมที่จะให้ค่าคอมมิชชั่น ส่วนลด ส่วนแบ่ง หรือกำไร แก่ทาง Smart Plus + ไม่น้อยกว่า 1(%) เปอร์เซ็น ของราคาขายสินค้าและหรือบริการต่างๆ ที่ข้าพเจ้านำสินค้า และหรือบริการใดๆมาเสนอขายผ่านช่องทางการขาย และหรือระบบการตลาดของ Smart Plus + หรือตามที่ข้าพเจ้าตกลงเอาไว้ก่อนขาย
 • 2.14 ข้าพเจ้าสัญญาว่าหากข้าพเจ้านำสินค้าและหรือบริการใดๆมาเสนอขายผ่านช่องทางการขายและหรือระบบการตลาดของ Smart Plus + ข้าพเจ้าจะไม่ตั้งราคาขายให้สูงแพงเกินกว่าราคาขายตามท้องตลาดทั่วไป
 • 2.15 ข้าพเจ้าสัญญาว่าหากข้าพเจ้าขายสินค้า และหรือบริการต่างๆได้เมื่อใดข้าพเจ้าจะนำส่งมอบเงินค่าคอมมิชชั่น หรือส่วนแบ่งผลกำไรให้แก่ Smart Plus + ตามที่ข้าพเจ้าได้ตกลงเอาไว้ทันที
 • 2.16 ข้าพเจ้าสัญญาว่าการซื้อขายสินค้า และหรือบริการต่างๆของ Smart Plus + ทุกครั้ง ข้าพเจ้าทำการซื้อและการขายจริง ข้าพเจ้าจะไม่สร้างสถานการณ์การซื้อขายขึ้นเพื่อหลอกลวงให้ Smart Plus + จ่ายบัตรกำนัลเงินสด เหรียญรางวัล เงินกำนัล คูปอง และหรือผลประโยชน์ส่วนแบ่งใดๆ ให้แก่ข้าพเจ้า การซื้อขายสินค้า และหรือบริการทุกครั้งข้าพเจ้ายินดี และยินยอมให้ Smart Plus + ทำการตรวจสอบ การซื้อขายของข้าพเจ้าได้
 • 2.17 ข้าพเจ้าสัญญาว่าหาก Smart Plus + ทำการตรวจสอบธุรกรรมการซื้อขายสินค้า และหรือบริการต่างๆของข้าพเจ้า หากพบว่ามีพิรุธข้อสงสัย หรือไม่มีการซื้อขายสินค้าเกิดขึ้นจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้ Smart Plus + ยกเลิกการให้ผลประโยชน์ใดๆ แก่ข้าพเจ้าได้ทันที
 • 2.18 ข้าพเจ้าสัญญาว่าข้าพเจ้าได้รับบัตรกำนัลเงินสด เหรียญรางวัล เงินกำนัล คูปอง และหรือผลประโยชน์ส่วนแบ่งใดๆ แล้วข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้ บัตรกำนัลเงินสด เหรียญรางวัล เงินกำนัล คูปอง และหรือผลประโยชน์ส่วนแบ่งใดๆ อย่างเคร่งครัดและหากบัตรกำนัลเงินสด เหรียญรางวัล เงินกำนัล คูปอง และหรือผลประโยชน์ส่วนแบ่งใดๆ ได้รับการอนุมัติแล้ว ข้าพเจ้าจะมาขอรับบัตรกำนัลเงินสด เหรียญรางวัล เงินกำนัล คูปอง และหรือผลประโยชน์ส่วนแบ่งใดๆ ด้วยตนเองและหากข้าพเจ้าไม่สะดวกข้าพเจ้าก็จะมอบอำนาจให้ บุคคลอื่นมารับบัตรกำนัลเงินสด เหรียญรางวัล เงินกำนัล คูปอง และหรือผลประโยชน์ส่วนแบ่งใดๆ ดังกล่าว แทนข้าพเจ้าได้
 • 2.19 ข้าพเจ้าสัญญาว่าการกระทำใดๆของข้าพเจ้าที่ผิดต่อกฎระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขต่างๆของ Smart Plus + ที่ได้กำหนดไว้ข้าพเจ้าจะขอรับผิดไว้แต่เพียงผู้เดียว ไม่เกี่ยวข้องกับ Smart Plus +
 • 2.20 ข้าพเจ้าสัญญาว่าหากข้าพเจ้ากระทำผิดเงื่อนไขใดๆในบันทึกข้อตกลงการเป็นสมาชิกนี้ ข้าพเจ้ายินดีและยินยอมให้ Smart Plus + ยกเลิกบอกเลิกการเป็นสมาชิก และระงับการเข้าใช้งานระบบต่างๆของ Smart Plus + ของข้าพเจ้าได้ทันที
 • 2.21 ข้าพเจ้าสัญญาว่าสินค้าทุกชนิดที่ข้าพเจ้าได้นำมาเสนอขายผ่านช่องทางการขายและการตลาดของ Smart Plus + นั้นเป็นสินค้าของข้าพเจ้าที่มีอยู่หรือได้มาโดยสุจริต ไม่ได้เบียดบังยักยอกหรือลักทรัพย์ของผู้ใด
 • 2.22 หากต่อมาพบว่าสินค้าต่างๆที่ข้าพเจ้าได้นำมาเสนอขายเป็นสินค้าที่ได้มาโดยทุจริต ข้าพเจ้า ขอเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียว
 • 2.23 ข้าพเจ้าทราบและยินดีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของ Smart Plus + ที่จะกำหนดขึ้น ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต แม้หากเงื่อนไขและข้อตกลงใดจะขัดแย้งกับเงื่อนไขและข้อตกลงเดิมข้าพเจ้าก็จะยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไขใหม่ที่ Smart Plus + ได้กำหนดขึ้น